top of page

cut the FAT 

An open ended lecture-performance project. In progress since 2016. Premiering will continue in 2023/2024.

The bones of this project comprise of ten written journals, interviews in seven languages, research in twenty-nine countries, four animations, 2,000+ field recordings, 1,000+ hours of mass media footage from the 1920’s to the 1990’s, 100 styrofoam heads and my experiential shifts towards what it means to cut the fat in a decade’s time. The irony of this project at this present time is real. Humans are awakening to their own versions of cutting the fat, making shifts and forging new paths towards REAL social change. This is what “cut the FAT” seeks to encompass.  

"cut the FAT" intends to reflect on the societal and economic systems all across the world while exposing some of the flaws of capitalist societies. It represents a culmination of my research, writings, thought processes about the effects and impacts of the evolution of language, social justice issues, behavioral sciences, media manipulation and mental conditioning.  

It is a densely physical and auditory inquiry of the body's intangible and kinesthetic response to depict the subjective emotions and responses that objects and events can arouse in us. It's aimed through distortion, exaggeration, primitivism, and fantasy and through the vivid, jarring, violent, or dynamic application of formal elements today. It investigates political ideologies and explores the forbearance of personal breakdown within the display of moving forward in today's societies.

 

Composers: Tulpa Noise // E. Mohammad Meftah // Jun Jun // Ian Richter

Visual Artist: Warren Harris

Choreographer/Video Artist: The Movement Kitchen

TEMPORALITY is the third work of "cut the FAT"

 

TEMPORALITY // INSTALLMENT I

TEMPORALITY is a division of consciousness into three levels: firstness, secondness and thirdness.

.

.

SECTION + TRACK ID:

FIRSTNESS // "c is for comfort" Ian Richter Richter Dehadharana Ian

SECONDNESS // "the machines already won" Ian Richter

THIRDNESS // "orange coloured liquid" DJ Spooky

.

.

FILM + EDITS + MOVEMENT: The Movement Kitchen

SCREENING + COLLABORATORS: Luziger (Ho Chi Minh City, Vietnam)

.

.

Ian Richter www.ianrichter.bandcamp.com

DJ Spooky www.spookyuk.bandcamp.com

The Movement Kitchen www.themovementkitchen.com

 

 

 

 

 

 

 

 

K O S H A is the second work of "cut the FAT"

◽◽◽ Scroll down for English ◽◽◽

 

TRÒ CHUYỆN VỚI NGHỆ SĨ + ĐĂNG KÝ - Mời bạn tham gia cuộc trò chuyện trực tuyến với chúng tôi vào ngày 25 tháng 2 năm 2022 về dự án hiện tại của The Movement Kitchen "K O S H A" với hai nghệ sĩ cộng tác Tố K Du và Oanh Nguyễn. Buổi trò chuyện này sẽ tập trung vào quá trình thực hiện dự án, nghiên cứu và phát triển lớp đầu tiên của K O S H A. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thêm về bối cảnh của dự án cũng như những thông tin liên quan đến dự án sắp diễn ra trong tương lai. Để nhận được lời mời tham gia trên Zoom, vui lòng đăng ký từ hôm nay đến ngày 23 tháng 2. Link đăng ký trong phần thông tin phía trên.

◽ ◽ ◽

K O S H A – Cánh cổng bước vào Tâm hồn là tác phẩm thứ hai của "cut the FAT"

Ngày Sự kiện: 25 Tháng Hai, 2022

Thời gian: 19.00 - 20.30

Căn nguyên của hầu hết đau khổ đến từ việc không hiểu con người thật của chúng ta và cho phép xã hội, những sự sao lãng và bản ngã cản trở tính chân thực của chúng ta. Chúng ta có thể tìm thấy sự bình yên nội tại thực sự bằng cách hiểu con người của chúng ta ở mức độ sâu sắc hơn và tận dụng sự sáng tỏ này thông qua tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Có rất nhiều phương thức khác nhau được giới thiệu hàng ngày dạy cách thiền định, đi vào bên trong và tìm thấy sự bình yên nội tại mà chúng ta luôn tìm kiếm, nhưng để tìm ra cách nhận thức thế giới bên trong của chúng ta, sự hiểu biết về năm kosha là thực sự hữu ích.

 

Các kosha là chìa khóa để phát triển mối quan hệ giữa trí óc, cơ thể và tinh thần và rất cần thiết để khám phá bản thể cao nhất của chính chúng ta. Khi bạn đang trên con đường tự nhận thức và khám phá bản thân thực sự, bạn ít phản ứng với thế giới bên ngoài hơn, bạn tìm thấy sự tự tin từ bên trong và không còn tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài. Trong phần “cut the FAT” này, chúng ta sẽ khám phá từng lớp của bản thể, hay kosha, và xác định những cách mà chúng ta có thể có xu hướng và chú ý để thay đổi các quan điểm và cải thiện cuộc sống của chúng ta.

 

Khám phá từng lớp này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cách chúng hoạt động và liên quan đến nhau cũng như trải nghiệm con người của chúng ta. Nghiên cứu và phát triển tập thể này giúp chúng ta định hướng một cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh hơn trên con đường khám phá bản chất thực sự của chúng ta. Cuối cùng, thông qua thực hành, chúng ta tiến vào bên trong, cởi bỏ hết vỏ bọc này sang vỏ bọc khác cho đến khi bản chất thực sự của chúng ta được bộc lộ - một cách cá nhân và tập thể.

◽◽◽

ARTIST TALK + REGISTRATION - Join us on February 25, 2022 for an online conversation about The Movement Kitchen's current project "K O S H A" with collaborators To K Du and Oanh Nguyen. This artist talk will focus on the process, research and development of the first layer of K O S H A. We'll also be sharing a bit more about the background of the project as well as what's coming in the future. To receive the Zoom invitation, please register by February 23. Registration link provided above.

◽ ◽ ◽

K O S H A - Uncovering the Gateways to the Soul is the second work of "cut the FAT"

 

EVENT DATE: February 25, 2022

Time: 19.00 - 20.30 (ICT)

The root of most suffering comes from not understanding our true selves and allowing society, distractions, and the ego to get in the way of our authenticity. The way we can find true inner peace is by understanding our being on a deeper level and leveraging this enlightenment through all aspects of life. There are so many different strategies thrown at us daily to teach us how to meditate, go within, and find the inner peace we are searching for, but in order to find awareness for our inner world, an understanding of the five koshas is ultimately helpful.

 

The koshas are key to developing a connection between the mind, body, and spirit and are essential to discovering the highest version of ourselves. When you are on a true path of self-realization and self-discovery, you are less reactive to the external world, you find confidence within, and no longer seek external validation. In this installment of “cut the FAT”, we will uncover each layer of being, or kosha, and identify ways that we can tend and pay attention to in order to transform our perspectives and improve our lives.

 

Exploring each of these layers, we can acquire a better understanding of how they function and relate to one another and our human experience. This collective research and development helps us to navigate a happier and healthier life on the way to discovering the true nature of what we are. Eventually, through practice, we move inward, dropping one sheath after another until our true essence is revealed - personally and collectively.

 

PC: The Movement Kitchen

◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽◽ 

**This project is supported, in part, by the Network of Ensemble Theaters

VIRTUAL EXPLORATION GRANT RECIPIENT.png
K O S H A of VIRTUAL EXPLORATION GRANT RECIPIENT.png

A dance film by Oji Valencia in collaboration with The Movement Kitchen
 
Music composed by Jun Jun
Production Design: Anne Zettler
Producer: Oji Valencia
Filmed and Directed by Oji Valencia and Nap Jamir of Depth Charge Films
 
"FLUX" is the first of twenty movement scores for "cut the FAT"
"FLUX - cut the FAT" is a spiritual conveyance for our bare bones, our need to unearth the roots of our systemic issues, our religious issues, our consumption issues, our cells - our gels - our fat.
 
Reflect. Restore. Relearn. Rebirth. FLUX. and then we - cut the FAT.
 
**This project was supported, in part, by a Foundation for Contemporary Arts Emergency Grant.

Jello Series - March 6, 2020
An excerpt from "FLUX - cut the FAT"

Video/Performance: The Movement Kitchen

Composer: Tulpa Noise

a clip from "cut the FAT"

 

HONEYBEES, THE WISDOM OF CROWDS + COLLECTIVE BEHAVIOR

Video: The Movement Kitchen

Composer: Ose

a clip from "cut the FAT"

 

THE MASSES + BANDWAGON EFFECT + CROWD DYNAMICS

Video: The Movement Kitchen

Composer: SmackDab

a clip from "cut the FAT"

 

MENTAL + SOCIAL + CULTURAL CONDITIONING

Video: The Movement Kitchen

Composer: Jun Jun

a clip from "cut the FAT"

 

MEDIA MANIPULATION + MASS MIND CONTROL

Video: The Movement Kitchen

Composer: Skeleton Goode

Remixed by Sunshine Primo

a short animation from "cut the FAT"

 

ANCESTRAL LANGUAGE

Composer + Animation: The Movement Kitchen

a clip from "cut the FAT"

 

RHETORICAL TACTICS + INTERPLAY + COERCION

Text Rework/Video: The Movement Kitchen

Composer: Jun Jun

a short animation from "cut the FAT"

 

COGNITIVE BIAS

Composer + Voiceover: Jun Jun

 

Animation: The Movement Kitchen

a clip from "cut the FAT"

 

SOCIETAL COLLAPSE

Composer: Jun Jun

 

Field Recordings & Video: The Movement Kitchen

a clip from "cut the FAT"

 

RUNNING FALLING

Composer: Space Panther

 

Video: The Movement Kitchen

a clip from "cut the FAT"

 

BYE BYE BETA

 

Video & Sound: The Movement Kitchen

Meet 34 of our 100 binaural styrofoam heads from "cut the FAT"

 

Visual Art: Warren Harris a.k.a. Hanna in collaboration with Emily Navarra a.k.a. The Movement Kitchen

Written excerpts from "cut the FAT": 2016 - present